ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αναζητήστε αλφαβητικά με βάση το συγγραφέα:

Άμαντος Κωνσταντίνος, «Γεωγραφικά Ονόματα», Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών , 28 (1958), σ. 3-10. 

Άμαντος Κωνσταντίνος, «Η σημασία των νέων ελληνικών τοπωνυμίων», Ονόματα, 1 1952), σ. 1-3. 

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, «Μικρά συμβολή εις την μελέτην των ηπειρωτικών τοπωνυμίων», Ηπειρωτικά Χρονικά ,1 (1926), σ. 86-101. 

Αρβανίτης Ανδρέας, Η Μακεδονία εικονογραφημένη, Αθήνα, 1909. 

Αργυρόπουλος Περικλής, Δημοτική Διοίκησις εν Ελλάδι, τ. Α΄, Αθήνα ,1843. 

Αφρουδάκης Άγγελος Γ., «Προβλήματα ειδολογικής κατάταξης των τοπωνυμίων», Λεξικογραφικόν Δελτίον της Ακαδημίας Αθηνών , 17 (1991), σ. 141-153. 

Βαγιακάκος Δίκαιος Β.«Η τοπωνυμική θεώρησις του θεσσαλικού χώρου», Αθηνά , 79 (1983-1984), σ. 253-350. 

Βαγιακάκος Δίκαιος Β., Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και ανθρωπονυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962, Αθήνα, 2005. 

Βέης Νικόλαος Α., «Πρώτες κρατικές φροντίδες για τα τοπωνυμικά της χώρας 
μας», Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Αθήνα, 1952, σ. 111-114. 

Γαρδίκας Γ. Κ., «Ελληνικαί τοπωνυμίαι Μακεδονίας και Ηπείρου», Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 1914, Αθήνα, 1915, σ. 73-75.

Γεωργιάδης Νικόλαος, Θεσσαλία, Λάρισα, 1995. 

Δημακόπουλος Δ. Γεώργιος, «Περί του Δημοτικού Συστήματος: Β: Το αντισχέδιον της Αντιβασιλείας (Αύγουστος 1833)», Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος , 32 (1989), σ. 109-179. 

Δημαράς Κωνσταντίνος Θ., «Περί μετονομασιών», Σύμμικτα Δ΄ Λόγια περί μεθόδου, επιλογή κειμένων Φίλιππος Ηλιού, επιμέλεια Πόπη Πολέμη, Αθήνα 2013, σ. 356-358 (α΄ έκδοση: Το Βήμα, Αθήνα 15 Ιουλίου, 1955). 

Δημητρόπουλος Δημήτρης, «Τοπωνύμια και μικροτοπωνύμια στα νησιά του Αιγαίου: όψεις της αντοχής της σήμανσης του τόπου στο χρόνο», στο: Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά μελετήματα, Τετράδια Εργασίας 18, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, σ. 49-89.

Δημητρόπουλος Δημήτρης, Μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών του 
Αιγαίου, 15ος-αρχές 19ου αιώνα, Αθήνα, 2004. 

Δημητρόπουλος Δημήτρης «Το οικιστικό πλέγμα της περιοχής της Λιβαδειάς (τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα»), Τα Ιστορικά, 42 (2005), σ. 75-112.

Dimitropoulos, D., «On the settlement complex of Central Greece: an early nineteen-century testimony», The Historical Review / La Revue Historique, 7 (2010), σ. 323-346.

Δρακάκης Αλέξανδρος Θ.- Κούνδουρος Στυλιανός Ι., Αρχεία περί της συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων 1836-1939 και της διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους, Αθήνα, 1939

Ζακυθηνός Διονύσιος Α., «Οι Σλάβοι εν Ελλάδι και αι σλαβικαί τοπωνυμίαι», Νέα Εστία , 35 (1944), σ. 485-490, 536-542. 

Θεσπρωτός Κοσμάς - Ψαλίδας Αθανάσιος, Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου (εξ ανέκδοτου χειρογράφου του Κοσμά Θεσπρωτού με τοπογραφικά σχεδιογραφήματα και γεωγραφικούς χάρτας του ιδίου, Ιωάννινα, 1964.

Θωμόπουλος Ιωάννης .Α., «Βυζαντινο-Σλαβικά», Ονόματα, 2-3 (1954), σ. 22-36. 

Θωμόπουλος Ιωάννης Α., «Τι σημαίνει το τοπωνύμιο ́ ́Ελληνικά ́ ́», Ονόματα , 1 (1952), σ. 13-21. 

Καλλιβρετάκης Λεωνίδας Φ., «Ιστορική έρευνα των οικισμών της Ελλάδας: ερευνητικά ζητούμενα και προβλήματα των πηγών», Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου, Ιστορικά μελετήματα, Αθήνα, 2003, σ. 7-24. 

Καμπούρογλου Γ. Δημήτριος, Τοπωνυμικά Παράδοξα [φωτομηχανική ανατύπωση], Αθήνα 1997. 

Καράβας Σπύρος, Οδοιπορώντας σε Μακεδονία, Θεσσαλία & Ήπειρο - Αλβανία εν έτει 1850. Η Στρατιωτική Γεωγραφία του Βασίλειου Νικολαΐδη προς χρήσιν του ελληνικού κατακτητικού στρατού και οι τύχες της, Αθήνα. 2018.

Καράβας Σπύρος, «O Kωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και οι εθνικές διεκδικήσεις (1877-1885)», Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Πρακτικά του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Iστορίας, Επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης - Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα, ΚΝΕ-ΕΙΕ, 2004, σ. 149-169.

Καράβας Σπύρος, «Oι εθνογραφικές περιπέτειες του ελληνισμού (1876-1878)», Tα Iστορικά, 36 (2002), σ. 23-74 και 38 (2003), σ. 49-112.

Καράβας Σπύρος, «Περί κοινότητος ελληνικής εν Κιλκίς, 1901», Αρχειοτάξιο, 4 (2002), σ. 6-32. 

Καράβας Σπύρος, Οι Μακεδονίες των άλλων, Αθήνα, 2018. 

Κολοκοτρώνης Βασίλειος Κ., Μελέτη περί εξελληνισμού των ξένων τοπωνυμίων της Μακεδονίας μετά τινών παρατηρήσεων επί της διοικητικής διαιρέσεως του Ελληνικού Κράτους, Αθήνα, 1925. 

Κόμης Κώστας, Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού χώρου, Αθήνα, 1999

Κόμης Κώστας, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 15ος-19ος αιώνας, Ιωάννινα, 1995.

Κουμανούδης Στέφανος Α., «Παρατηρήσεις τινές εις το περί συντάξεως 
ιδιωτικών της νέας ελληνικής γλώσσης άρθρον του Αριστείδου Κυπριανού ...», Φιλίστωρ , 3Β (1862), σ. 135-139. 

Κυπριανός Αριστείδης, «Προτροπή εις σύνταξιν ιδιωτικών της νέας ελληνικής γλώσσης», Φιλίστωρ , 3Α (1862), σ. 1-28. 

Κυραμαργιού Ελένη, «Καινούρια Ονόματα – Καινούριος Χάρτης. Οι μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδας, 1909-1928», Τα Ιστορικά, 52 (2010), σ. 3-26.

Κυριακίδης Στίλπων, Οδηγίαι δια την μετονομασίαν κοινοτήτων και συνοικισμών εχόντων τουρκικόν ή σλαβικόν όνομα, Αθήνα, 1926. 

Κωστόπουλος Τάσος, Η Απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία, Αθήνα, 2002. 

Κωστόπουλος Τάσος, Πόλεμος και Εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μια δεκαετούς εθνικής εξόρμησης, 1912-1922, Αθήνα, 2007 

Λάμπρος Σπυρίδων, «Η ονοματολογία της Αττικής και εις την χώραν εποίκησις των Αλβανών», Επετηρίς του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, Αθήνα 1896, σ. 156-191 

Λεονάρδος Ιωάννης Α., Νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία, επιμέλεια Κ. Σπανός, (επαν. της έκδοσης του 1836), Λάρισα, 1992.

Λιανόπουλος Νικόλαος Δ., Διοικητική Νομοθεσία, Γενικαί διατάξεις, τόμος Α ΄, Αθήνα , 1925. 

Λιανόπουλος Νικόλαος Δ., Διοικητική Νομοθεσία, Περί διοικητικής οργανώσεως του Κράτους, τόμος Β ́, Αθήνα, 1928. 

Μαθιουδάκης Μίνωας Α. - Ανδρονόπουλος Βασίλειος Κ., Αποκέντρωσις- Αυτοδιοίκησις. Ιστορική εξέλιξις, Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, Αθήνα, 1974. 

Μηλιαράκης Αντώνιος «Τα γεωγραφικά ονόματα», Το Άστυ, Αθήνα, 6-9 Ιουλίου 1892. 

Μηλιαράκης Αντώνιος, Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του Νομού Αργολίδος και Κορινθίας [φωτ. ανατύπωση], Αθήνα, 1995. 

Νικολαΐδης Βασίλειος, Στρατιωτική Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Τουρκίας  και ιδίως των ομόρων της Ελλάδος επαρχιών, ήτοι Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας. Συντεταγμένη επί τη βάσει περιηγήσεων και διαφόρων άλλων πληροφοριών Εν Αθήναις 1851, επιμέλεια-εισαγωγή Σπύρος Καράβας, Αθήνα, 2017.

Oktem Kerem, «Το έθνος, ο χρόνος και ο χώρος: Πολιτικές τοπωνυμίων στην Ελλάδα και στην Τουρκία», στο: Ηρακλής Μήλλας, Ο «αθώος» εθνικισμός, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2019.

Ορλάνδος Αναστάσιος, Περί της νήσου Πέτσας ή Σπετσών, Πειραιάς, 1877 [φωτ. Ανατύπωση Αθήνα 1976]. 

Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος- 18ος αιώνας, Αθήνα, 1985. 

Παπαδόπουλος Θεόδωρος, «Συνοπτικόν διάγραμμα τοπωνυμικής μεθοδολογίας», Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 1971-1972, Λευκωσία, 1972, σ. 1-28. 

Παπαθεοδώρου Α. Π., «Συμβολή εις την Μετονομασίαν των Κοινοτήτων», Ηπειρωτική Εστία, 30 (1955), σ. 345-347. 

Πολίτης Νικόλαος Γ, «Τοπωνυμικά», Λαογραφία, 5 (1915), σ. 301- 308. 

Πολίτης Νικόλαος Γ., «Τα ονόματα των Δήμων», Επετηρίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού , 3 (1899), σ. 52-75. 

Πολίτης Νικόλαος Γ., «Τοπωνυμικά», Λαογραφία , 4 (1912-1913), σ. 572-574. 

Πολίτης Νικόλαος Γ., Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, Αθήνα, 1920. 

Σαρρής Ιωάννης, «Τα τοπωνύμια της Αττικής», Αθηνά, 40 (1928), σ.117- 160. 

Sivignon Michel, Θεσσαλία γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής περιφέρειας, μετάφραση Γιούλη Αναστοπούλου, Αθήνα, 1992. 

Σκιαδάς Ελευθέριος, Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος: 1833-1912. Σχηματισμός, σύσταση, εξέλιξη, πληθυσμός, εμβλήματα, Αθήνα, 1993. 

Σούλης Χρίστος Ι., «Τοπωνυμικόν των Χουλιαράδων», Ηπειρωτικά Χρονικά, 6 (1932), σ. 216-245. 

Σπανός Βασίλειος Κ., Οι οικισμοί της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία (από τον ΙΔ΄ έως τον ΙΘ΄ αιώνα), Θεσσαλονίκη, 2004.

Σπανός Βασίλειος Κ., «21 διαλυμένοι οικισμοί στην περιοχή της Λάρισας (19ος – 20ός αι.)» ανάτυπο από Α΄ Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα, 1992. 

Σταματελάτος Μιχαήλ - Βάμβα-Σταματελάτου Φωτεινή, Επίτομο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος, Αθήνα 2001. 

Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος Δ., «Περί των τοπωνυμίων της νοτιοδυτικής Ηπείρου», Ηπειρωτικά Χρονικά, 3 (1928), σ. 321-391. 

Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος Δ., «Συμβολή εις την έρευναν των ηπειρωτικών τοπωνυμίων», Ηπειρωτικά Χρονικά, 8 (1933), σ. 99-140. 

Συμεωνίδης Χαράλαμπος Π., Ετυμολογικό λεξικό των νεοελληνικών οικωνυμίων, τ. Α΄ και Β΄, Λευκωσία – Θεσσαλονίκη, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 2010.

Σχινάς Νικόλαος Θ., Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας, Αθήνα, 1886. 

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας, Αθήνα, 1916. 

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, Νεοελληνική Γραμματική Ιστορική Εισαγωγή, Θεσσαλονίκη, 1981 [1938]. 

Fallmerayer Iacob Philipp, Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων, μετάφραση 
Κων. Ρωμανός, Αθήνα, 1984. 

Χατζόπουλος Δημήτριος (Πεζοπόρος και Αθηναίος) σειρά άρθρων στην εφημερίδα Εμπρός (1920-1924). 

Χουλιαράκης Μιχαήλ Γ., Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1972, τ. 1-2, Αθήνα 1973-1975.