ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Αναφορά Δημιουργού – Μη εμπορική χρήση – Όχι παράγωγα έργα

Βιβλιογραφικές αναφορές

Εάν αξιοποιήσετε τη βάση των μετονομασιών της ψηφιακής πλατφόρμας «Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδας, 19ος-21oς αιώνας», σας προτείνουμε να παραπέμψετε με τον ακόλουθο τρόπο: ονομασία πλατφόρμας, φορείς έκδοσης, τόπος και χρόνος, ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου (URL), ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (μέρα/μήνας/έτος).
Για παράδειγμα:
Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδας, 19ος-21oς αιώνας, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕθνικόΊδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2020, http://settlement-renames.eie.gr, (ημερομηνία πρόσβασης 15/07/2020).