πόσπασμα από τον 15ο νόμο

Επειδή εν τη Επιδαυρίδι πλησιεστάτη είναι προς την αρχαίαν πόλιν Επίδαυρον·
Επειδή δίκαιον αι επερχόμεναι γενεαί τόσον των Πεδιατιτών όσον και των άλλων Ελλήνων να μην λησμονήσωσι τον τόπον της Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως·
Το Βουλευτικόν σώμα εθεσπίσατο και το Εκτελεστικόν επεκύρωσε τάδε
α) Η Πεδιάς να ονομασθή Νέα Επίδαυρος [….]

Απόσπασμα από τον 15ο νόμο της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας (Μάιος 1822)