Την απόφασιν του κοινοτικού συμβουλίου Κιλελέρ περί αποβολής του τουρκικού τούτου ονόματος και αντικαταστάσεως διά του ελληνικού Κυψέλη θεωρούμεν εύλογον και προτείνομεν να εγκριθή.

Υπ’ αρ. 302 απόφαση της Επιτροπείας των Τοπωνυμίων της Ελλάδος (Μάιος 1919), στο: Νικόλαος Γ. Πολίτης, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, Αθήνα, 1920.