Η Προσωρινή Διοίκηση του ελληνικού κράτους μετονομάζει την Πιάδα σε Νέα Επίδαυρο, Μάιος 1822.

Ο 15ος νόμος που ψηφίστηκε στο ελληνικό κράτος στις 9 Μαΐου 1822, 14 μήνες μετά την επανάσταση και λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης Εθνοσυνέλευσης αποτελεί ταυτόχρονα και τη πρώτη πράξη μετονομασίας οικισμού του ελληνικού κράτους. Το όνομα του οικισμού Πιάδα διολίσθησε αρχικά σιωπηρά στο ελληνικότερον Πεδιάδα και κατόπιν μετονομάστηκε σε Νέα Επίδαυρος αποκτώντας μια ονομασία από το αρχαιοελληνικό παρελθόν. Η πρακτική και η τρέχουσα χρήση του τοπωνυμίου υποχώρησε μπροστά στον ισχυρό συμβολισμό. Παράλληλα, η απόδοση τιμής στο χώρο που φιλοξένησε την θεσμική πράξη γέννησης του ελληνικού κράτους εκφράζεται με την αναβάθμιση του οικιστικού πυρήνα σε πόλη, την παροχή ενός οικονομικού προνομίου (απαλλαγή από τη δεκάτη) και κυρίως την άμεση πρόσδεση του χώρου και των ανθρώπων με την αρχαιότητα. Η μετονομασία αυτή αποτελεί την απαρχή μίας πρακτικής, αλλαγής, προσαρμογής και ενσωμάτωσης του χώρου στις ανάγκες του κράτους που δημιουργείται, αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα ενός αγώνα υποταγής του χάρτη στις εθνικές προτεραιότητες, μέσω του γλωσσικού ευπρεπισμού και της απαλοιφής ενοχλητικών ιχνών που άφησε η ιστορία του τόπου.

Ημερομηνία:

9 Μαΐου 1822

Τόπος:

Κόρινθος

Πηγή:

Αριθ. 15 του Κώδικος των νόμων, 9 Μαΐου 1822

Μετεγγραφή

Αριθ. 15 του Κώδικος των νόμων, 9 Μαΐου 1822.

Προσωρινή διοίκησις της Ελλάδος
Επειδή η Πεδιάς εχρημάτισε το μέρος εις το οποίον οι πληρεξούσιοι παραστάται των ελευθέρων επαρχιών της Ελλάδος συναχθέντες εσύστησαν την προσωρινήν διοίκησιν της πατρίδος·
Επειδή εν τη Επιταυρίδι πλησιεστάτη είναι προς την αρχαάιν πόλιν Επίδαυρον·
Επειδή δίκαιον αιεπερχόμεναι γενεαί τόσον των Πεδιατιτών όσον και των άλλων Ελλήνων να μην λησμονήσωσι τον τόπον της Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως·
Το Βουλευτικόν σώμα εθεσπίσατο και το Εκτελεστικόν επεκύρωσε τάδε
α) Η Πεδιάς να ονομασθή Νέα Επίδαυρος
β) Η Νέα Επίδαυρος να ονομασθή πόλις και εις αριθμόν των πόλεων να καταριθμηθή.
Γ) Οι πολίται Επιδαύριοι να μην υπόκεινται εις την αποδεκάτωσιν· η εξαίρεσις δε αύτη να περιορίζεται εις όσα μόνον ευρέθησαν έχοντες κτήματα κατά τον Μάρτιο μήνα του αωκα΄ έτους.
Δ) Οι Μινίστροι των Εσωτερικών και της Οικονομίας να ενεργήσωσι τον παρόντα νόμον.